Privatlivspolitik

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at muliggøre en sikker identifikation og behandling af dig som patient. Visse personoplysninger bruges til afregningsformål. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

· Autorisationsloven §21
· Sundhedsloven §36
· Styrelsen for Patientsikkerhed

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig :
· Almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefon nummer
· Personfølsomme oplysninger, som helbredsoplysninger
· Særlig kategori, som f.eks. cpr nr.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
· Elektronisk patientjournal (Etera)
· Sundhedsforsikringselskaber (hvis du har en sundhedsforsikring)

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, som vi har stammer fra:
· Dit Sundhedskort
· Dine egne oplysninger
· Evt. fra dit forsikringsselskab (papirer du selv har medbragt)
· Evt. fra din egen læge (f.eks. en henvisning) eller fra en anden behandler

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger på en krypteret harddisk eller via vores elektroniske journalsystem (Etera).
Eventuelle fysiske papirer indscannes hvis muligt og makuleres efterfølgende. Fysiske papirer, som ikke makuleres vil blive opbevaret aflåst.
Eventuelle DVD/CD-ROM vil ligeledes blive makuleret, hvis du ikke kan/vil modtage dem.

Dine helbredsoplysninger (journal, MR billeder, etc.) slettes 10 år efter din sidste kontakt med os.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Dette gælder dog ikke din patientjournal, jf. Journalloven .

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på her.

Utilsigtede hændelser og klager

Både behandlere, kunder, klienter, patienter og pårørende kan indberette utilsigtede hændelser (UTH) i behandlingsforløb. Hvis du som patient eller pårørende ønsker at indberette en UTH, kan du gøre det her.

Vær opmærksom på, at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Du får derfor ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra rapporten. En rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage.

En egentlig klage over behandling på sygehuset, af læge, fysioterapeut eller kiropraktor har to indgangsveje:

Hvis du som kunde/klient ønsker at klage over den behandling, du har fået, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hvis du ønsker at søge om erstatning, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen.

Uanset hvilket af de tre forhold det drejer sig om, vil vi til altid være behjælpelige. Det er altid en god idé at tage en samtale om forløbet inden en eventuel klage over behandling hos os.

Luk menu